Ceny právních služeb

Cena právních služeb je vždy především záležitostí dohody mezi advokátem a klientem.

Obsah dohody o odměně advokáta je v každém jednotlivém případě ovlivněn celou řadou dílčích faktorů, zejména charakterem a složitostí právní věci, časovou náročností právního zastoupení, charakterem a hodnotou předmětu sporu či závažností újmy, které klientovi hrozí a s tím související mírou odpovědnosti advokáta, vzdáleností sídla advokáta od místa, kde bude v převážné míře poskytovat právní pomoc atd.

Obecně je odměna advokáta sjednávána některým z níže uvedených způsobů:

  • hodinová sazba odměny advokáta bývá sjednávána s ohledem na charakter a složitost věci obvykle v rozmezí 1.800 Kč – 2.800 Kč bez DPH za započatou hodinu
  • úkonová odměna advokáta spočívá ve sjednání pevné sazby odměny za každý smluvně specifikovaný úkon právní služby
  • paušální odměna advokáta je klientem hrazena v dohodnuté výši zpravidla jednou měsíčně; paušální odměna advokáta je vhodná zejména v případě poskytování právní pomoci podnikatelským subjektům, kteří hodlají využívat služeb advokáta pravidelně v určitém rozsahu, který lze předem odhadnout, nebo i v případě obhajoby v trestních věcech
  • podílová odměna advokáta se stanoví procentní sazbou z hodnoty předmětu sporu nebo jednorázovou částkou a advokátovi na ni vzniká nárok pouze v případě dosažení předem definovaného výsledku 
  • jednorázová smluvní odměna je dohodnuta pevnou částkou za předem definovaný rozsah právní služby – tento druh odměny je typicky sjednáván v případě jednorázových právních konzultací, sepis listin o právních úkonech, provádění právních auditů atd.
Odměna advokáta může být sjednána i kombinací výše uvedených postupů. V případě specifických právních služeb (zejména při správě a vymáhání pohledávek a správě majetku) jsou klientům k dispozici speciální cenové nabídky.
 
Vedle (resp. nad rámec) odměny má advokát rovněž právo na úhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, a to ve výši stanovené v ust. § 13 a 14 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění novel, nedojde-li mezi advokátem a klientem k dohodě o jiné výši těchto náhrad.
 
Konkrétní způsob určení výše odměny advokáta a případně i výše náhrady hotových výdajů advokáta je zásadně sjednán v rámci převzetí právního zastoupení. Předpokládá-li dohodnutý způsob určení odměny advokáta úhradu zálohy, je s poskytováním právní služby započato teprve po zaplacení sjednané zálohy.
 
Za předpokladu, že mezi advokátem a klientem není uzavřena smlouva o poskytování právních služeb s určením výše odměny advokáta, řídí se v tomto směru vztah mezi advokátem a klientem podpůrně vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění novel.
 
Nahoru