Právo občanské

V této právní oblasti poskytujeme následující služby:
 

Právo nemovitostí, bytové právo

 • komplexní právní pomoc při převodech nemovitostí (příprava kupních, směnných a darovacích smluv včetně úředního ověření podpisu účastníků smlouvy, možnost advokátní úschovy kupní ceny, zajištění znaleckého posudku pro daňové účely atd.)
 • právní zastoupení smluvních stran v řízení před katastrálními úřady
 • daňové souvislosti převodu nemovitostí
 • zástavní právo k nemovitostem
 • problematika věcných břemen, předkupního práva, vydržení práv
 • vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem
 • právní audit nemovitostí
 • nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor (příprava nájemní smlouvy, výpovědi nájemní smlouvy, problematika nájemného, náhrada škody)

Připravili jsme pro Vás stručné informace jak postupovat při prodeji nemovitosti a na co si dát pozor. Přečíst podrobnosti >

Správa a vymáhání pohledávek

 • příprava listin o právních úkonech (smlouvy o půjčce, dohody o převzetí dluhu, dohody o přistoupení k závazku, smlouvy o postoupení pohledávky)
 • právní analýza pohledávek, prověření bonity dlužníka
 • zajištění pohledávek zástavním právem, zajišťovacím převodem práva, ručením, srážkami ze mzdy, směnkou, uznáním dluhu
 • efektivní jednání s dlužníky či věřiteli, příprava dohody o narovnání, uznání dluhu, dohody o splátkovém kalendáři
 • zprostředkování notářského či exekutorského zápisu o uznání dluhu s přímou vykonatelností
 • právní zastoupení v občanském soudním řízení nebo v rozhodčím řízení
 • exekuce

Co je platební rozkaz a jaké důsledky bude mít jeho doručení? Více informací k platebnímu rozkazu >

Chcete vědět co dělat, když je Vám doručeno usnesení soudu, kterým se nařizuje exekuce na Váš majetek? Přečtěte si naše doporučení

Náhrada škody, bezdůvodné obohacení

 • kvalifikované vyčíslení a uplatnění nároku 
 • náhrada škody způsobená nezákonným rozhodnutím státního orgánu nebo jeho nesprávným úředním postupem 
 • právní zastoupení v řízení před soudy při vymáhání nároku na náhradu škody či na vydání bezdůvodného obohacení

Společné jmění manželů

 • rozšíření či zúžení společného jmění manželů
 • vypořádání společného jmění manželů dohodou
 • právní zastoupení v řízení před soudy 

Dědictví

 • příprava závěti, listiny o vydědění
 • právní zastoupení v dědickém řízení

Chcete vědět kdo a jak bude dědit Váš majetek? Přečtěte si odpověď na dotaz klienta >

Ochrana osobnosti

 • ochrana osobnosti podle občanského zákoníku
 • ochrana osobnosti podle tiskového zákona
 • ochrana osobních údajů v informačních systémech
 
Nahoru