Dědění majetku

Dokončil jsem stavbu rodinného domu, do jehož výstavby jsem investoval veškeré své finanční úspory a jedná se prakticky o jediný majetek. Jsem ženatý a rodinný dům je součástí společného jmění manželů. Se současnou manželkou máme jednu nezletilou dceru a ještě mám již zletilého syna z předchozího manželství. Kdo by dům zdědil v případě mé smrti?

Institut dědění je upraven v ust. § 460 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění novel (dále jen OZ).

Dědění bez závěti
V případě Vaší smrti, pokud byste nezanechal závěť, by bylo v rámci dědického řízení nejprve nutné vypořádat společné jmění manželů, které zaniká mimo jiné i smrtí jednoho z manželů.

Vypořádání společného jmění manželů
Při vypořádání společného jmění manželů by se s největší pravděpodobností uplatnila zásada rovnosti podílů obou manželů, pokud by nebyly shledány podmínky pro odlišný poměr vypořádacích podílů (např. Váš výlučný majetkový vnos do majetku ve společném jmění manželů, případně Vaše převážná zásluha na nabytí majetku ve společném jmění manželů).

Při vypořádání společného jmění manželů v rámci dědického řízení by tedy Vaše manželka získala polovinu majetku, který ke dni Vaší smrti tvořil součást společného jmění manželů, tedy i polovinu předmětného rodinného domu.

Zbývající část majetku ve společném jmění manželů, tedy mimo jiné i polovina předmětného rodinného domu, a dále veškerý majetek ve Vašem výlučném vlastnictví, by se teprve stal předmětem samotného dědictví.

Další dělení majetku
Dědictví by pak nabyli Vaše manželka a obě Vaše děti, a to každý rovným dílem, tedy jednou třetinou. Názorně přeneseno pouze na Vámi zmiňovanou nemovitost by pak výsledkem dědického řízení byl stav, kdy by se Vaše manželka stala jejím spoluvlastníkem v rozsahu spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních dvou třetin (jedna ideální polovina z titulu vypořádání společného jmění manželů + jedna ideální třetina jako dědictví), Vaše dcera v rozsahu spoluvlastnického podílu o velikosti ideální jedné šestiny a Váš syn v rozsahu spoluvlastnického podílu o velikosti ideální jedné šestiny.

Dědění ze závěti
Podotýkám, že výše nastíněný průběh dědického řízení vychází z předpokladu, že byste nezanechal závěť a že se tedy uplatní dědění ze zákona dle zásad uvedených v ust. § 473 až 475a OZ.
Pokud byste se rozhodl pro případ Vaší smrti pořídit závěť, pak obsahové a formální náležitosti závěti upravuje ust. § 476 až 480 OZ. Rozhodně bych Vám ale doporučil, abyste závěť pořídil před notářem, který Vám při jejím vyhotovení odborně poradí a současně zařadí závěť do registru, čímž bude zabezpečeno, že Vaše poslední vůle bude v rámci projednání dědictví řádně zjištěna

Nahoru