Exekuce

Co dělat v situaci, když mi bylo doručeno usnesení soudu, kterým se nařizuje na můj majetek exekuce. Jak mám v tomto okamžiku postupovat?

Pokud Vám bylo doručeno usnesení o nařízení exekuce, pak se lze domnívat, že existuje pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu (popř. rozhodnutí orgánu veřejné správy, rozhodčí nález, exekutorský či notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti, platební výměr či výkaz nedoplatků ve věcech daňových, sociálního zabezpečení nebo zdravotního pojištění) ukládající Vám konkrétní povinnost, která nebyla dobrovolně v celém rozsahu plněna. Pouze takové rozhodnutí totiž může být způsobilým podkladem pro nařízení exekuce, tzv. exekučním titulem.

Pokud se Váš dotaz týká přímo usnesení o nařízení exekuce, kterým byl k provedení exekuce pověřen soudní exekutor, pak je nepochybné, že se jedná o procesní postup upravený jednak zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění novel (dále jen EŘ) a podpůrně též zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění novel (dále jen OSŘ).
 

Odvolání proti usnesení o nařízení exekuce
Proti usnesení o nařízení exekuce je přípustné odvolání, nicméně je třeba uvést, že důvody rozhodné pro vydání usnesení o nařízení exekuce jsou spíše formální, kdy v zásadě se prokazuje pouze existence exekučního titulu. Pokud byste v rámci odvolání proti usnesení o nařízení exekuce chtěl namítat, že Vám uložená povinnost byla splněna nebo že zanikla jiným způsobem, případně že se jedná o závazek promlčený, pak tato argumentace je spíše důvodem pro podání návrhu na zastavení exekuce (ust. § 55 EŘ a ust. § 268 a násl. OSŘ).
 

Právní doporučení při exekuci - komunikace s exekutorem a věřitelem
Pokud je komukoli doručeno usnesení o nařízení exekuce, pak vždy v první řadě doporučuji začít komunikovat, a to jak především se soudním exekutorem, tak i, pokud je to ještě možné, s oprávněným (věřitelem), přičemž není v tuto chvíli vůbec důležité, zda s nařízením exekuce souhlasíte či nikoli. Soudní exekutor, který byl soudem pověřen provedením konkrétní exekuce, je vždy jmenovitě označen přímo ve výroku usnesení o nařízení exekuce. Kontakty na všechny soudní exekutory jsou k dispozici na stránkách Exekutorské komory České republiky (www.exekutorskakomora.cz).
 

Doručení písemností
Komunikace mezi pověřeným soudním exekutorem a povinným (dlužníkem) je důležitá především z toho důvodu, že exekuční řád umožňuje doručení písemností tzv. fikcí, kdy se odeslaná písemnost považuje za doručenou i přesto, že ji adresát fyzicky nepřevezme a tedy se ani neseznámí s jejím obsahem. Povinný, který po nařízení exekuce zaujme pozici „mrtvého brouka“, se tímto sám vzdává možnosti být řádně informován o jednotlivých krocích soudního exekutora a nemá tedy ani možnost proti jeho jednotlivým rozhodnutím podávat opravné prostředky, což je zajisté kontraproduktivní.

Je rovněž třeba doporučit, aby komunikace mezi povinným a soudním exekutorem byla vedena vždy slušně a věcně, prosta nepřiměřených emotivních projevů. Je třeba si uvědomit, že pověřený soudní exekutor ve skutečnosti není „prodlouženou rukou“ věřitele, neboť o způsobu provedení exekuce rozhoduje zcela samostatně. A jako všude, i v tomto případě platí „na hrubý pytel hrubá záplata“.

V této souvislosti je třeba upozornit na skutečnost, že každý exekutorský úřad má specifickou organizační strukturu, kdy jednotlivé úkony při provádění exekuce fakticky provádějí pověření referenti nebo jiní zaměstnanci soudního exekutora a tudíž není na místě (a ani efektivní) snažit se za každou cenu o přímý kontakt se soudním exekutorem. Na pracovníka exekutorského úřadu, který je s Vaším případem podrobně obeznámen, budete nakontaktováni po sdělení příslušného čísla jednacího, které bývá uvedeno zpravidla v pravém horním rohu každé doručené písemnosti.
 

Aktivní přístup k exekuci
Je třeba dále uvést, že aktivní přístup povinného v rámci exekučního řízení může být za určitých okolností i relativně přínosný, neboť ust. § 44a odst. 4 EŘ například umožňuje, aby povinný se souhlasem soudního exekutora prodal za stanovených podmínek část svého majetku, kterou sám určí, s tím, že výtěžek prodeje bude poukázán k rukám soudního exekutora a použit na úhradu vymáhané pohledávky.
 

Složitost exekučního řízení - nutnost konzultace s advokátem
Exekuční řízení rozhodně není proces jednoduchý a pro právního laika je nepochybně velice obtížné se v něm orientovat. Pro osobu povinného exekuční řád skýtá celou řadu možností obrany (návrh na zastavení exekuce, návrh na odklad exekuce), nicméně jejich praktické uplatnění není bez kvalitní právní pomoci vůbec snadné. Pokud není v možnostech povinného, aby byl právně zastoupen advokátem v celém průběhu exekuce, lze doporučit alespoň jednorázovou odbornou konzultaci.

Nahoru