Platební rozkaz

Co mám dělat, když mi byl doručen platební rozkaz. O co se přesně jedná a jak se mohu bránit?

Platební rozkaz je specifickým druhem soudního rozhodnutí, které je vydáváno postupem podle ust. § 172 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění novel (dále jen OSŘ), a to na podkladě žaloby, kterou je uplatněno právo na zaplacení peněžité částky

Vydání platebního rozkazu přitom závisí na úvaze soudu, kdy platební rozkaz může být vydán i v případě, že jeho vydání žalobce výslovně nenavrhuje a na druhou stranu jej soud nemusí vydat i přesto, že se toho žalobce výslovně domáhá - záleží především na přesvědčivosti skutkových tvrzení žalobce a na relevanci listinných důkazů, které žalobce k podané žalobě přiloží. Platebním rozkazem rozhoduje soud zásadně bez jednání a tedy bez slyšení žalovaného.

Lhůta pro zaplacení platebního rozkazu
V platebním rozkazu soud žalovanému uloží, aby ve lhůtě 15-ti dnů ode dne doručení platebního rozkazu zaplatil žalobci uplatněnou pohledávku a náklady řízení, nebo aby v téže lhůtě podal proti platebnímu rozkazu odpor u soudu, který platební rozkaz vydal.

Kdy nelze vydat platební rozkaz
Platební rozkaz přitom nelze vydat ve věcech, ve kterých musí soud jednat a rozhodovat v senátu (s výjimkou žalob, kterou se zaměstnanec domáhá zaplacení pracovní odměny vůči zaměstnavateli) nebo pokud není znám pobyt žalovaného anebo pokud by měl být platební rozkaz doručen žalovanému do ciziny.

Doručování platebního rozkazu
Platební rozkaz se doručuje zásadně do vlastních rukou žalovaného, přičemž náhradní doručení je vyloučeno.

Odpor proti platebnímu rozkazu
Ode dne doručení platebního rozkazu počíná běžet 15-ti denní lhůta, ve které může žalovaný podat odpor. Odpor je nutno podat u soudu, který platební rozkaz vydal. Včas podaný odpor má za následek zrušení platebního rozkazu a soud ve věci následně nařídí k projednání sporu řádné ústní jednání. Lhůta k podání odporu proti platebnímu rozkazu je zachována rovněž v případě, kdy je nejpozději poslední den lhůty podán k poštovní přepravě. Odpor proti platebnímu rozkazu není třeba podrobně odůvodňovat. Stejné účinky jako podání odporu nastanou i tehdy, pokud se platební rozkaz nepodaří doručit do vlastních rukou žalovanému (nebo i jen jednomu ze žalovaných).

Platební rozkaz jako podklad pro návrh na nařízení exekuce
Platební rozkaz, proti němuž žalovaný (nebo alespoň některý ze žalovaných) nepodá včasný odpor, má účinky pravomocného rozsudku a je tedy způsobilým podkladem pro podání návrhu na nařízení exekuce (tzv. exekučním titulem).

Právní doporučení při doručení platebního rozkazu
V případě, že Vám byl doručen platební rozkaz, a to spolu s návrhem na jeho vydání, pak rozhodně doporučuji, abyste si velice pozorně prostudoval i případný zbývající obsah listovní zásilky, neboť soud může spolu s platebním rozkazem doručit rovněž výzvu ve formě usnesení dle ust. § 114b odst. 1 OSŘ, aby se žalovaný k žalobě kvalifikovaně ve stanovené lhůtě (která nesmí být kratší než 30 dnů ode dne doručení) vyjádřil, zejména aby uvedl, zda uplatněný nárok uznává či neuznává (případně v jaké části jej uznává), aby v případě, že žalovaný nárok neuzná, vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svojí obranu a aby k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, případně aby označil důkazy k prokázání svých tvrzení.

Součástí takové výzvy soudu totiž zpravidla bývá i poučení ve smyslu ust. § 114b odst. 5 OSŘ o tom, že pokud se žalovaný ve stanovené lhůtě nevyjádří nebo nesdělí soudu, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává. Pokud by se žalovaný na základě předmětné výzvy soudu řádně a včas nevyjádřil, pak by soud mohl, pokud o tom žalovaného poučil, ve věci rozhodnout rozsudkem pro uznání dle ust. § 153a odst. 3 OSŘ, a to bez nařízení jednání. V takovém případě by tedy podání odporu nemělo pro žalovaného žádný praktický dopad.

 

Nahoru